Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu
Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej
oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki mają zaszczyt zaprosić na
V Konferencję Naukową o Rzemiośle
Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym
“Rzemiosło – biznes rodzinny i nie tylko”
CILRAID 2022
Opole
9-10 czerwca 2022

The Guild of Craft and Entrepreneurship – the Employers' Association in Opole,
Faculty of Economics and Management at the Opole University of Technology along with
Opole Center for Economic Development are honored to invite you to
The 5th Scientific Conference on Craft
Craftsmanship – its Local, Regional and International Dimension
"Craftsmanship - family business and not only"
CILRAID 2022
Opole
9-10 June 2022

Гильдия Ремесла и Предпринимательства - Союз работодателей Ополя Факультет экономики и менеджмента Опольского политехнологического университета
и Опольский центр экономического развития рады пригласить вас на
V Научную Конференцию о Ремеслах
Ремесла на локальном, региональном и международном
уровнях "Ремесло - семейный бизнес и не только"
CILRAID 2022
Ополе
9-10 июня 2022


Rzemiosło było, jest i powinno być niezastąpionym segmentem gospodarki w każdym ustroju gospodarczym, społecznym i politycznym. Ma ono bowiem istotny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, państwa i całego świata. Jednakże rzemiosło ma znaczenie nie tylko gospodarcze. Można je rozpatrywać także pod innymi względami, takimi jak: edukacyjny, społeczny, socjologiczny, historyczny, etyczny, kulturowy, lingwistyczny, itd. Jego rola i znaczenie od wieków miała istotne znaczenie w powyższych aspektach. Rzemiosło to działające w nim podmioty o różnym charakterze. Wiele z nich łączy tradycję ze stosowaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii. To podmioty zatrudniające dziesiątki milionów pracowników na całym świecie. Z rzemiosłem związanych jest wiele organizacji i instytucji reprezentujących ich interesy, w sposób bezpośredni lub pośredni, czy też mających za cel współpracę z rzemiosłem. Mając na uwadze powyższe aspekty, wymiary serdecznie zapraszamy Państwa do podzielenia się wynikami swoich badań, spostrzeżeń poprzez uczestnictwo w konferencji, przygotowanie artykułów dotyczących rzemiosła oraz organizacji i instytucji z nim związanych.


Craft was, is and should be an irreplaceable segment of the economy in every economic, social and political system. It has a significant impact on the socio-economic development of the region, the state and the whole world. However, craft is not only of economic importance. They can also be considered in other respects, such as: educational, social, sociological, historical, ethical, cultural, linguistic, etc. His role and significance have been important for centuries in these aspects. Craft is a variety of entities operating in it. Many of them combine tradition with the use and implementation of modern technologies. These are entities employing tens of millions of employees around the world. Many organizations and institutions representing their interests, directly or indirectly, or working with crafts are associated with craft. Bearing in mind the above aspects and dimensions, we cordially invite you to share the results of your research, insights through participation in the conference, preparation of articles on craft and related organizations and institutions.

Ekonomia


• Rzemiosło a rynek pracy
• Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej w kontekście biznesu rodzinnego
• Biznes rodzinny i jego znaczenie dla gospodarki narodowej
• Synergia rzemiosła: turystyka, transport, hotelarstwo, ubezpieczenie i inne.
• Wpływ globalizacji na rozwój działalności rzemieślniczej
• Rzemiosło w strategii rozwoju gospodarki narodowej
• Źródła finansowania działalności gospodarczej
• Rozwój rzemiosła w świetle wyzwań demograficznych
• Rzemiosło w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym

Zarządzanie


• Technologie rewolucji 4.0 w rzemiośle (Wpływ technologii Rewolucji 4.0 na rozwój działalności rzemieślniczej)
• Aspekty marketingowe w działalności rzemieślniczej
• Innowacyjno-inwestycyjna działalność w rzemiośle
• Mechanizmy organizacyjno-finansowe działalności rzemieślniczej
• Problemy organizacyjno-instytucjonalne w działalności rzemieślniczej
• Rzemiosło a ekologia
• Problemy w zarządzaniu biznesem rodzinnym
• Rozwój rzemiosła w kontekście koncepcji inteligentnego miasta
• Procesy decyzyjne w biznesie rodzinnym: aspekty organizacyjne, gospodarcze, kulturowe, etyczne, motywacyjne.
• Modelowanie procesów rozwoju biznesu rodzinnego

Aspekty społeczno - prawne


Organizacja prawna:
• Określenie i definiowanie rzemiosła
• Procesy kształcenia instytucjonalnego
• Modele organizacyjno-prawne działalności rzemieślniczej
• Statut prawny uczeń a mistrz
• Ochrona prawna produktów i rzemieślnika
• Rzemiosło a własność intelektualna
• Prawne aspekty organizacji rynku pracy
• Proces unifikacji i harmonizacji: regulacja prawna
Aspekty społeczne:
• Biznes rodzinny: szanse i wyzwania
• Problemy procesu edukacyjnego w rzemiośle
• Działalność edukacyjna i oświatowo-socjalna w rzemiośle
• Rzemiosło: historia rozwóju i modele
• Ewolucja terminologii rzemiosła
• Przedsiębiorczość kobiet: instrument integracji oraz równość szans
• Sukcesja w biznesie rodzinnym
• Rzemiosło jako dziedzictwo narodowe

Economy


• Crafts and the labor market
• Internationalization of business in context of family business
• Family business and its importance for the national economy
• The synergy of craftsmanship: tourism, transport, hotel industry, insurance and others.
• The impact of globalization on the development of craft activities
• Craftsmanship in the development strategy of the national economy
• Sources of financing crafts activities
• Development of craftsmanship in the light of demographic challenges
• Craftsmanship in sustainable socio-economic development

Management


• Technologies of revolution 4.0 in crafts (The impact of technologies of Revolution 4.0 on the development of craft activities)
• Marketing aspects in the craft activity
• Innovative and investment activity in crafts
• Organizational and financial mechanisms of craft activity
• Organizational and institutional problems in the crafts activity
• Crafts and ecology
• Problems in managing the crafts family business
• Development of craftsmanship in the context of the smart city
• Decision-making processes in family business: organizational, economic, cultural, ethical and motivational aspects.
• Planing crafts family business development processes

Socio-legal aspects


Legal organization:
• Craft legal regulation : global process of unification and harmonization
• Identifying and defining craftsmanship
• Institutional training processes for apprentice artisans
• Crafts legal organizational models and practices
• Legal statute of apprentice and master
• Legal protection of products and craftsmen
• Craft and intellectual property
• Impact of crafts legal organization on the labor market
Social aspects:
• Family business: opportunities and challenges
• Problems concerning training process and continuity of crafts activities
crafts
• Craft: development history and models
• Evolution of craft terminology
• Women's crafts entrepreneurship: an instrument of integration and equal opportunities
• Succession in family crafts business
• Crafts as a national heritage

Экономика


1.1. Ремесла и рынок труда
1.2. Интернационализация семейного бизнеса
1.3. Семейный бизнес и его значение для национальной экономики
1.4. Синергия ремесла: туризм, транспорт, гостиничное хозяйство, страхование и др.
1.5. Влияние глобализации на развитие ремесел
1.6. Ремесла в стратегии развития национальной экономики
1.7. Источники финансирования хозяйственной деятельности
1.8. Развитие ремесла в свете демографических проблем
1.9. Ремесла в устойчивом социально-экономическом развитии

Менеджмент


2.1. Влияние технологий Четвертой промышленной революции на развитие ремесл
2.2. Маркетинговые аспекты ремесленной деятельности
2.3. Инновационная и инвестиционная деятельность в ремеслах
2.4. Организационно-финансовые механизмы ремесленной деятельности
2.5. Институциональные проблемы в ремесленной деятельности
2.6. Ремесло и экология
2.7. Проблемы в управлении семейным бизнесом
2.8. Развитие ремесла в контексте концепции умного города
2.9. Процесс принятия решений в семейном бизнесе: организационные, экономические, культурные, этические и мотивационные аспекты
2.10. Моделирование процессов развития семейного бизнеса

Социально-правовые аспекты


3.1. Правовые аспекты:
3.1.1. Терминология и интерпретация понятия ремесла
3.1.2. Процессы институционального обучения
3.1.3. Организационно-правовые модели ремесленной деятельности
3.1.4. Юридический статус ученика и ремесленника
3.1.5. Юридическая защита продукции и ремесленника
3.1.6. Ремесло и интеллектуальная собственность
3.1.7. Правовые аспекты организации рынка труда
3.1.8. Процессы унификации и гармонизации ремесленной деятельности : правовое регулирование
3.2. Социальные аспекты:
3.2.1. Семейный бизнес: возможности и проблемы
3.2.2. Проблемы образовательных процессов в ремеслах
3.2.3. Образовательная, воспитательная и общественная деятельность в сфере ремесел
3.2.4. Ремесла: история развития и моделиРемесла: история развития и модели
3.2.5. Эволюция ремесленной терминологии
3.2.6. Женское предпринимательство: инструмент интеграции и равных возможностей
3.2.7. Преемственность в семейном бизнесе
3.2.8. Ремесла как национальное достояние


PATRONATY HONOROWE

HONORARY PATRONAGE

ПОЧЕТНЫЙ ПАТРОНАТSławomir Kłosowski - Opole Province Governor

Andrzej Buła – Marshal of the Opolskie Voivodeship

Rafał Bartek - President of the Regional Parliament of the Opolskie Voivodeship
Mayor of the City of OpoleŁukasz Sowada - Chairman of the City Coucil of OpolePetri Salminen - President SMEunited

Jan Gogolewski - President of the Polish Craft Association


Marcin Lorenc - Rector of the Opole University of Technology

PATRONATY MEDIALNY

MEDIA PATRONAGE

МЕДИА-ПАТРОНАТ
PARTNERZY KONFERENCJI

CONFERENCE PARTNERS

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ


Gori State Teaching University, Georgia
Wolaita Sodo University, Ethiopia
TECHN&ART R&D Unit; the Polytechnic Institute of Tomar, Portugal
Polsko – Czeskie Towarzystwo Naukowe
Singidunum University (Serbia)
Family Business Centre , Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava, Slovak Republic
Thai Nguyen University of Economics & Business and Administration (TUEBA), Tan Thinh Ward, Thai Nguyen City, Vietnam
Lviv University of Trade and Economics, Ukraine
MKSSS’s Smt. Hiraben Nanavati Institute of Management & Research for Women (HNIMR), India
Aurel Vlaicu University of Arad
logo VILNIAUS KOLEGIJA | UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
VILNIAUS KOLEGIJA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES


KOMITET NAUKOWY / SCIENTIFIC COMITTEE / НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ


* Dr hab. Inessa Sytnik, prof. uczelni (Opole University of Technology, Poland), Przewodnicząca Komitetu Naukowego (Chairwoman of the Scientific Committee)
* Prof. Dr Paula Alexandra da Cruz Silva Pina de Almeida (Instituto Politécnico de Tomar, Portugal)
* Uldana B. Baizyldayeva PhD, Assistant Prof. (KIMEP University , Kazakhstan)
* Prof. Dr hab. Marta Barna (The First Vice-Rector of Lviv University of Trade and Economics, Ukraine)
* Dr hab. Maria Bernat, prof. uczelni (Director of The Confucius Institute in Opole, Opole University of Technology, Poland)
* Dr Mesfin Bibiso (Vice-President for Research & Community Services, Wolaita Sodo University, Ethiopia)
* Francisco Carvalho, Prof. Adjunto (Director of The Higher School of Management in Tomar, Polytechnic Institute of Tomar, Portugal)
* Hani El-Chaarani ( Head of Faculty of Business Administration, Beirut Arab University, Founder of IBERA, Member of Family Business Center, Slovak Republic )
* Maryna Chaikovska, Dr., Associate Professor (Department of Marketing and Business Administration, I.I. Mechnikov National University, Odessa, Ukraine)
* Teodor Cilan, Associate Professor, PhD (Vice-Rector of „Aurel Vlaicu” University of Arad)
* Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová (Deputy Head Department of Finance, Faculty of Economics, VSB - Technical University of Ostrava, Czech Republic)
* Dr Said Edaich (Opole University of Technology, Poland)
* Judit Csákné Filep, PhD ( Budapest Business School, Hungary, Director for Research at Budapest LAB – Office for Entrepreneurship Development, Hungary, Member of Family Business Center, Slovak Republic)
* dr Ryszard Gładkiewicz (Chairman of the Board of the Polish-Czech Scientific Society, Poland)
* Dr. Nguyen Bich Hong (Head of Department of Science - Technology & International Affairs, Thai Nguyen University of Economics & Business and Administration, Vietnam)
* Dr. Phil. Nicole Horáková, M.A. (Deputy Head of Department of Sociology, Faculty of Arts, University of Ostrava, Czech Republic)
* Nadejda Ianioglo, PHD, Associate Professor (Department of Economics, Comrat State University, Republic of Moldova)
* Dr. Margarita Išoraitė (Vilniaus kolegija /University of Applied Sciences, Lithuania)
* Dr hab. Leszek Karczewski, prof. uczelni (Opole University of Technology, Poland)
* Assoc. Prof. Dipl. Ing. Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, PhD. ( University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, Founder of the Family Business Center, Slovak Republic, Co-founder of IBERA)
* Dr. Mihika Kulkarni, Associate Professor (Head of the Research Centre, MKSSS’s Smt. Hiraben Nanavati Institute of Management & Research for Women, India)
* PhDr. Ing. Václav Kupec, PhD (Prague University of Economics and Business,Czech Republic)
* Dr hab. Alla Levitskaia, prof. Univ. (Comrat State University, Director, II "InnoCenter", Director Regional Economic Development Institute, Republic of Moldova)
* Prof. Ramona Lile, PhD (Rector of „Aurel Vlaicu” University of Arad, Romania)
* Dr. Shirish Limaye (Symbiosis College of Arts & Commerce, India)
* Dr. Dinh Hong Linh (Vice-Rector of Thai Nguyen University of Economics & Business and Administration, Vietnam)
* doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD. (Deputy Director of The Institut of Management University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia)
* prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. (Head of Department of Economics, Faculty of Economics, VSB-Technical University of Ostrava, Czech Republic)
* Nida Mačerauskienė (Dean of The Faculty of Business Management, Vilniaus kolegija /University of Applied Sciences, Lithuania)
* Célio Gonçalo Marques, PhD, Associate Professor (Director of The TECHN&ART R&D Unit; Polytechnic Institute of Tomar, Portugal)
* Prof. Ruizan Mekvabidze (Head of the Office - Coordinator of International Programs, Gori State Teaching University, Georgia)
* Fatima Pedro, Prof. Adjunto (Polytechnic Institute of Tomar, Portugal)
* dr inż. Grażyna Dębicka – Ozorkiewicz (Director of The Craft Chamber in Opole, Poland)
* Associate Prof. Ing. Naděžda Petrů, PhD (Head of The Department of Economics and Management, Faculty of Economics, University of Finance and Administration, Czech Republic)
* Dr. Surya Ramdas (Director of MKSSS’s Smt. Hiraben Nanavati Institute of Management & Research for Women, India)
* Dr hab. Marek Rembierz, prof. uczelni (University of Silesia in Katowice, Poland)
* Dr hab. Ludmila Sadovnicova, prof. uczelni (WSB University in Poznań, Poland)
* Grigorie Sanda, PhD (Dean of The Faculty of Economics, „Aurel Vlaicu” University of Arad, Romania)
* Tetyana Shtanko (Director of The Center of International Education and Cooperation, Erasmus+ Institutional Coordinator, Lviv University of Trade and Economics, Ukraine)
* Prof. Giorgi Sosiashvili (Rector of The Gori State Teaching University, Georgia)
* Adina Spanu, PhD ( „Aurel Vlaicu” University of Arad, Romania)
* Dr hab. Artem Stopochkin, prof. uczelni (Opole University of Technology, Poland)
* Doc. dr Radmila Suzić (Singidunum University,Serbia),
* Alina Svechkina, PhD (University of Haifa, Israel),
* Dr inż. Marzena Szewczuk - Stępień (Dean of The Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology, Poland)
* Dr Roman Śmietański (Opole University of Technology, Poland)
* Prof. Do Anh Tai (Chancellor of The University Council, TNU-University of Economics and Business Administration, Vietnam)
* Ing. Andrea Tomášková, Ph.D. ( University of Finance and Administration, Czech Republic, Member of Family Business Center, Slovak Republic)
* Dr hab. Janusz Wielki, prof. uczelni (Head of the Department of Enterprise Management, e-Business and Electronic Economy, Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology, Poland)ORGANIZATORZY KONFERENCJI / CONFERENCE ORGANIZERS


PROGRAM KONFERENCJI / CONFERENCE PROGRAMME

Conference start time according to the time in:
9 a.m. - Portugal (Tomar)
10.00 a.m. - Poland, Czech Republic, Hungary, Serbia, Slovakia
11.00 a.m. - Ethiopia, Lithuania, Moldova (Găgăuzia), Romania, Ukraine (Kyiv)
12.00 a.m. - Georgia (Gori)
1.30 p.m. - India (Pratishtha, Uttar Pradesh)
2.00 p.m. - Kazakhstan (Alma-Ata)
3.00 p.m. - Vietnam (Thái Nguyên)

9 czerwca 2022 / 9 June 2022
9.30 – 10.00
rejestracja uczestników konferencji / on-line registration

https://etele.po.edu.pl/cilraid2022


Venue of the conference: Opole University of Technology Didactic building "Łącznik" Opole, Mikołajczyka 16 street
Miejsce konferencji: Politechnika Opolska: budynek "Łącznik", Opole, ul. Mikołajczyka 16
SESJA OGÓLNA / GENERAL SESSION

MODERATORZY/MODERATORS:    JAN DAMBON, LESZEK KARCZEWSKI, ROMAN ŚMIETAŃSKI
https://etele.po.edu.pl/cilraid202210.00 – 10.30
uroczyste otwarcie konferencji / opening of the conference
10.30 – 11.15
Manoj Joshi (Centre for VUCA Studies, Amity University, India)
– Gość specjalny konferencji / Special guest of the conference – on-line Democratising Start-up ecosystem: A game changing initiative by Venture Catalyst (Demokratyzacja ekosystemu startupów: inicjatywa Venture Catalyst, która zmienia zasady gry)

"Prof Joshi is a BTech, Fellow institution of engineers, MBA, PhD strategy and a professor of strategy entrepreneurship & innovation and a Director. Centre for VUCA Studies. He has published four books, 1. The VUCA company, 2. The VUCA Learner, 3. VUCA in Startups and 4. Business Incubators; besides publishing over 120 articles in top refereed journals and magazines . He is an opinion columnist in top magazines like CEO world magazine, Business world, Disrupt, opportunity, Entrepreneur etc. as a subject management expert, he is engaged into deeper understanding on future of work, industry, capturing weak signals, crafting an anticipatory framework and strategic foresight for leaders, their firms, startups and industry against a highly volatile, uncertain, complex and ambiguous environment. He specialises on strategy, organisational science, signals, anticipatory mechanics, futures and foresight, catalysing the CEOs perspective based on grounded research and a long standing corporate experience of over 31 years across the globe. Beyond research, teaching, consulting, addressing. Conferences, workshops and training he is engaged into cycling, trekking, travelling etc.”

11.15 – 11.30
Manoj Joshi, Shefali Singh, Deepmalya Datta, Komal Malik, Rashmi Tripathi (Amity University Uttar Pradesh, India), on-line
Ekta Kapoor: An entrepreneurial craftswoman with foresight
(Ekta Kapoor: przedsiębiorcza rzemieślniczka z dalekowzrocznością)
11.30 – 11.45
Ruizan Mekvabidze (Gori State Tiching University, Georgia) Marketing Startegy for the Craft Industry Development ( A case of Georgia) (Strategia marketingowa rozwoju przemysłu rzemieślniczego (przypadek Gruzji))
11.45 – 12.00
Tenczyński Marek (Opole University, Poland)
Doradztwo prawne i gospodarcze dla podmiotów zrzeszonych w cechach , stymulatorem rozwoju Rzemiosła Polskiego
(Legal and economic advice for entities associated in guilds, a stimulus for the development of Polish Craft)
12.00 – 12.45 Lunch

12.45 – 15.45 OBRADY W SEKCJACH / SESSION SPEECHES

SEKCJA 1/ SESSION SPEECHES 1
MODERATORZY/MODERATORS:   ANDREA TOMÁŠKOVÁ, INESSA SYTNIK
https://etele.po.edu.pl/cilraid2022
12.45 – 13.00
Piotr Julian Pluskowski (Cieszyn Auto Veterans Association, Poland) Kryształowe wyroby ze Śląska Cieszyńskiego (Crystal products from Cieszyn Silesia)
13.00– 13.15
Petrů Naděžda (University of Finance and Administration, Czech Republic), on-line Digitální technologie jako nástroj controllingu a transformace řemesel (Digital technology as a tool for controlling and transforming crafts) (Technologia cyfrowa jako narzędzie controllingu i przekształcania rzemiosła)
13.15 – 13.30
Lenka Farkačová (University of Finance and Administration, Czech Republic), on-line Selected Specific of Crafts Legal Organization on the Czech Labour Market (Wybrana specyfika rzemieślniczej organizacji prawnej na czeskim rynku pracy)
13.30 – 13.45
Branislav Jelenčík (Faculty of Architecture and Design STU in Bratislava, Slovakia), on-line Praca dizajnérov pre podporu tradičných remesiel (The work of designers to promote traditional crafts) (Praca projektantów promująca tradycyjne rzemiosło
13.45 – 14.00
Andrea Tomášková, Monika Naďová Krošláková (University of Finance and Administration, Czech Republic, University of Economics in Bratislava, Slovakia) Řemeslo jako kulturní dědictví – tradice nebo inovace? Craft cultural heritage - tradition first or innovation first? (Dziedzictwo kulturowe rzemiosła - najpierw tradycja czy innowacja?)
14.00 – 14.15
Václav Kupec, Jakub Sieber (University of Finance and Administration, Technická Univerzita Liberec, Czech Republic), on-line
Inovace procesů v prostředí řemesel (Process Innovation in the Craft Environment) (Procesy innowacyjne w środowisku rzemieślniczym)
14.15 – 14.30
Mazur-Włodarczyk Katarzyna (Opole University of Technology, Poland), on-line
Chińskie złotnictwo – rzemiosło twórców biżuterii (Chinese goldsmithing - the craft of jewelry makers)
14.30 – 14.45
Orlova Nataliia (Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics)
Професійні компетентності для розвитку сімейного бізнесу (Professional competencies for family business development)
14.45 – 15.00
Sytnyk Liudmyla (Vasil’ Stus Donetsk National University, Ukraine),
on-line Достижение макроэкономической стабилизации в Украине (Achieving of the macroeconomical stabilization in Ukraine) (Osiągnięcie stabilizacji makroekonomicznej na Ukrainie)
15.00 – 15.15
Artem Stopochkin (Opole University of Technology), Nataliia Zemlianska (Kyiv Municipal Academy of Circus and Variety Arts, Ukraine) Podejmowanie decyzji w biznesie rodzinnym jako fundament efektywnej gospodarki (Decision-making in family business as the foundation of an effective economy)
15.15 – 15.30
Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz (Izba Rzemieślnicza w Opolu) Efektywność I edycji Polskiego Inkubatora Rzemiosła na przykładzie województwa opolskiego (The effectiveness of the first edition of the Polish Craft Incubator on the example of the Opolskie Voivodeship)
15.30 – 15.45
Sytnik Inessa (Opole University of Technology), Ielyzaveta Shakhovalov (Kiev National University of Economics named after Wadym Hetman, Kyiv, Ukraine) Koncepcja powojennego odrodzenia rodzinnych gospodarstw rolnych w Ukrainie (The concept of the post-war revival of family farms in Ukraine)
SEKCJA 2/ SESSION SPEECHES 2

MODERATORZY/MODERATORS:   SAID EDAICH, ALLA LEVITSKAIA
https://etele.po.edu.pl/cilraid2022-session2
12.45 – 13.00
Baizyldayeva Uldana (KIMEP university, Kazakhstan), on-line The role of Craftsmanship in the Sustainable Development of National Economy of Kazakhstan (Rola rzemiosła w zrównoważonym rozwoju gospodarki narodowej Kazachstanu)
13.00 – 13.15
Datuashvili Ana (Gori State Tiching University, Georgia), on-line Vocational education: past, present and future in Gori municipality (Kształcenie zawodowe: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w gminie Gori)
13.15 – 13.30
Redi Heyredin (Jinka University, Ethiopia), on-line Pottery and its contribution to livelihood improvement in Ethiopia (Ceramika i jej wkład w poprawę warunków życia w Etiopii)
13.30 – 14.45
Ingram Keisha LaRaine (Lietuvos verslo kolegija / Lithuanian Business College, Lithuania), on-line The Strategy of Factors Influencing on Learning Satisfaction Explore by First & Second-Order Structural Equation Modeling (SEM) (Strategia analizy czynników wpływających na satysfakcję z uczenia się badana za pomocą modelowania równań strukturalnych pierwszego i drugiego rzędu (SEM))
13.45 – 14.00
Suzić Radmila, Radosavljević Ivan, Vidović Mladen (Singidunum University, Serbia), on-line Teachers as craftsmen: utilizing new techniques in education (Nauczyciele jako rzemieślnicy: wykorzystanie nowych technik w edukacji)
14.00 – 14.15
Išoraitė Margarita (Vilnius University Applied Sciences, Lithuania), on-line Craft activity advertising in Lithuania (Aktywna reklama rzemiosła na Litwie)
14.15 – 14.30
Eunice R. Lopes (Polytechnic Institute of Tomar (IPT); TECHN&ART-IPT, CITUR-IPL; CRIA-NOVA-FCSH; GOVCOPP-UA, Portugal), on-line Handicraft and tourist management in sustainable socioeconomic development (Rękodzieło i zarządzanie turystyką w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym)
14.30 – 14.45
Karaś Elżbieta, Łukaniszyn-Domaszewska Katarzyna (Opole University of Technology, Poland) Rzemiosło jako forma organizacji uczącej się oraz perspektywa rozwoju poprzez program Polskiego Inkubatora Rzemiosła (Craft as a form of learning organization and the perspective of the development through the Program of the Polish Craft Incubator
14.45 – 15.00
Skruibyte Izolda (Lithuania Business University of Applied Sciences) Theoretical Links Between Corporate Social Responsibility and Human Well-being (Teoretyczne powiązania między społeczną odpowiedzialnością biznesu a dobrostanem człowieka)
15.00 – 15.15
Dionísio Marta (Polytechnic Institute of Tomar (IPT), Portugal) Ritual and Performance at the Trays Festival in Tomar - Portugal (Rytuał i Performance na Festiwalu Trays w Tomar - Portugalia)
15.15 – 15.30
Levitskaia Alla (Comrat State University,Republic of Moldova) Socioeconomic impact of the COVID-19 pandemic in the context of increasing gender inequality (Społeczno-ekonomiczny wpływ pandemii COVID-19 w kontekście rosnącej nierówności płci )
15.45 – 16.00 CONCLUSION / PODSUMOWANIE OBRAD


WAŻNE DATY I INFORMACJE / IMPORTANT DATES AND INFORMATION / ВАЖНЫЕ ДАТЫ И ИНФОРМАЦИЯ

Termin konferencji:
9 - 10 czerwca 2022r.
Termin konferencji:
9 – 10 June 2022
Дата конференции:
9-10 июня 2022 г.


Miejsce konferencji:
Politechnika Opolska
budynek "Łącznik"
Opole, ul. Mikołajczyka 16
Venue of the conference:
Opole University of Technology Didactic
building "Łącznik" Opole,
Mikołajczyka 16 street
Место проведения конференции:
Опольский технологический университет
строительство "Лончник"
Ополе, ул. Миколайчик 16
Ważne daty
Termin nadsyłania Karty Zgłoszenia 30 maja 2022
Przesłanie informacji o przyjęciu referatu 31 maja 2022
Termin nadsyłania pełnych treści artykułów 17 czerwca 2022
Termin konferencji 9 – 10 czerwca 2022
Termin dokonania wpłaty za publikację artykułu w monografii (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) - do 8 lipca 2022

Języki konferencji: angielski i polski. Sekcje planowane w językach: angielskim, czeskim, polskim, rosyjskim i wietnamskim.
Important dates
Deadline for sending the Application Form 30 May 2022
Sending information about acceptance of the paper 31 May 2022
Deadline for payment for the publication of the article in the monograph (after obtaining a positive review of the article) 8 July 2022
The date of the Conference 9 – 10 June 202
Deadline for sending full articles 17 June 2022

Conference languages: English and Polish. Sessions planned in the following languages: English, Czech, Polish, Russian and Vietnamese.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Крайний срок подачи заявки на конференцию 30 мая 2022 г.
Информация о принятии или непринятии доклада 31 мая 2022 г.
Срок внесения оплаты за публикацию статьи 17 июня 2022 г.
Дата проведения конференции 9-10 июня 2022 г.
Крайний срок подачи статей 8 июля 2022 г.

Языки конференции: английский и польский. Секции конференции запланированы на английском, чешском,польском, русском и вьетнамском языках.

OPŁATY KONRENCYJNE

CONFERENCE FEES

Оплата за участие в конференции

Udział w konferencji jest bezpłatny
Nocleg we własnym zakresie (udzielimy ewentualnej pomocy przy jego znalezieniu)
Participation in the Conference is free of charge
Accommodation - we can help to find a hotel if you need it (Conference organizer does not cover the cost of accommodation).
Участие в конференции бесплатное
Самостоятельная организация проживания (окажем помощь в поиске проживания)

PUBLIKACJA

PUBLICATION

ПУБЛИКАЦИЯ

Artykuł przesłany przez autora/autorów po otrzymaniu pozytywnej recenzji zostanie opublikowany w monografii wydanej przez organizatorów Konferencji CILRAID 2022. Opłata za publikację i recenzję wynosi 200 zł (dla doktorantów rabat w wysokości 100 zł)
Dodatkowa możliwość publikacji artykułów:
Artykuły w języku angielskim z zakresu ekonomii i finansów, w tym zarówno ekonomii behawioralnej, dotyczące zagadnień mikro, mezzo i makro, które są dobrze ugruntowane we współczesnych teoriach lub oparte na badaniach empirycznych i są cenne dla międzynarodowego czytelnika mogą zostać rekomendowane do publikacji w czasopiśmie Economics and Business Review (ISSN: 2392-1641, e-ISSN: 2450-0097) https://www.ebr.edu.pl/ (publikacja jest możliwa w przypadku spełnienia wszystkich warunków Czasopisma). Economics and Business Review jest indeksowany i dystrybuowany przez Scopus, ESCI, ERIH+, EBSCO, RePEc, ProQuest, BazEcon, CEJSH, DOAJ and IC. Economics and Business Review - 70 pkt w Ministerialnym Wykazie Czasopism
The article sent by the author / authors after receiving a positive review will be published in a monograph published by the organizers of the Conference - CILRAID 2022. Fee for the review and the publication of the submitted article – PLN 200 (for doctoral students we offer a discount of PLN 100).
Additional option to publish articles:
English-language articles in economics and finance, including both behavioral economics, micro, mezzo and macro issues, that are well grounded in contemporary theories or based on empirical research and are valuable to an international reader, may be recommended for publication in the Economics journal and Business Review (ISSN: 2392-1641, e-ISSN: 2450-0097) https://www.ebr.edu.pl/ (publication is possible if all the Journal's conditions are met). Economics and Business Review is indexed and distributed by Scopus, ESCI, ERIH+, EBSCO, RePEc, ProQuest, BazEcon, CEJSH, DOAJ and IC. Economics and Business Review is scored 70 points in the Ministerial List of Journals."
Статья, присланная автором/авторами, после получения положительной рецензии, будет опубликована в монографии, изданной организаторами Конференции CILRAID 2022. Оплата за публикацию и рецензирование статьи - 200 злотых (для аспирантов скидка 100 злотых).
Дополнительная возможность публикации статей в научных журналах:
Статьи на английском языке в сфере экономики и финансов, в том числе поведенческой экономики, теоретически-обоснованные или основанные на эмпирических исследованиях и являются ценными для международного читателя могут быть рекомендованы к публикации в журнале: Economics and Business Review (ISSN: 2392-1641, e-ISSN: 2450-0097) https://www.ebr.edu.pl/ (публикация возможна в случае соответствия статьи всем требованиям журнала). Economics and Business Review индексируется в международных наукометрических базах: Scopus, ESCI, ERIH+, EBSCO, RePEc, ProQuest, BazEcon, CEJSH, DOAJ and IC.


Dane konta do wpłaty za publikację artykułu w monografii
(Account details for payment for publication of the article in the monograph):
(Реквизиты счета для оплаты публикации статьи в монографии):
Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Związek Pracodawców
45-061 Opole, ul. Katowicka 55
Numer konta
(Account number):
(номер счета):
IBAN: PL 57 1050 1504 1000 0023 1536 0335
SWIFT: INGBPLPW 57 1050 1504 1000 0023 1536 0335
z dopiskiem
(payment title):
(с пометкой):
„Publikacja artykułu - CILRAID 2022” or "Publication of the article - CILRAID 2022"
Adres banku / The bank's address / Адрес банка:
ING Bank Śląski SA, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, Poland.


ORGANIZATORZY KONFERENCJI / CONFERENCE ORGANIZERS / ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ


rzemiosło
logo weiz

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu
Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
The Guild of Craft and Entrepreneurship – the Employers'
Association in Opole
Faculty of Economics and Management at the Opole University of Technology
Opole Center for Economic Development.

Факультет экономики и менеджмента Опольского политехнологического университета
Гильдия Ремесла и Предпринимательства - Союз работодателей Ополя
Опольский центр экономического развития

KOMITET ORGANIZACYJNY / ORGANIZING COMMITTEE / ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ


* dr Roman Śmietański, Coordinator of the Organizing Committee (Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology Poland)
* dr hab. Inessa Sytnik, prof. uczelni, Chairwoman of the Scientific Committee (Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology, Poland)
* dr hab. Leszek Karczewski, prof. uczelni (Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology , Poland)
* dr hab. Artem Stopochkin, prof. uczelni (Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology , Poland)
* dr Said Edaich (Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology Poland)
* dr inż. Grażyna Dębicka – Ozorkiewicz (Director of The Craft Chamber in Opole, Poland),
* Jan Damboń (Chief of The Guild of Craft and Entrepreneurship – the Employers' Association in Opole, Poland)
* Tobiasz Sowada (Director of The Guild of Craft and Entrepreneurship – the Employers' Association in Opole, Poland)
* Tomasz Hanzel (Director of The Opole Center for Economic Development, Poland)
* Ing. Andrea Tomášková PhD (University of Finance and Administration, Czech Republic)
* Célio Gonçalo Marques, PhD, Associate Professor (Director of The TECHN&ART R&D Unit; the Polytechnic Institute of Tomar, Portugal)
* Prof. Do Anh Tai (Chancellor of The University Council, TNU-University of Economics and Business Administration, Vietnam)
* Dr. Dinh Hong Linh (Vice Rector Thai Nguyen University of Economics & Business and Administration, Vietnam)
* Dr. Nguyen Bich Hong (Head of Department of Science - Technology & International Affairs, Thai Nguyen University of Economics & Business and Administration, Vietnam)
* Natalia Sordon ( Opole University of Technology, Poland )
* Adam Grzela ( photography - graphics - printing – WWW, Poland )


KONTAKT / CONTACT


Koordynator konferencji – dr Roman Śmietański
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
Adres e-mail konferencji: opolecech@gmail.com
dr Roman Śmietański
Tel.: 664 559 448
r.smietanski@po.edu.pl

Coordinator of the Conference – Roman Śmietański, PhD
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
Conference e-mail address: opolecech@gmail.com
r.smietanski@po.edu.pl